Fundacja Teatr Alatyr

Od XI 2015 roku Teatr Alatyr działa jako Fundacja i posiada osobowość prawną. W 2016 roku Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowegona zakup sprzętu w ramach programu "Infrastruktura".

Fundacja otrzymała darowizny w łącznych kwotach: za 2015: 1000,00 zł, za 2016: 11910,46 zł, za 2017: 10633,51 zł.

Kliknij tutaj aby pobrać sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2015/2016.

FUNDACJA TEATR ALATYR
REGON: 363005921
NIP: 5272750290
KRS: 0000586345

Statut Fundacji Teatr Alatyr

Preambuła

Będąc ludźmi teatru,
wiedząc, że kultura stanowi dobro wymagające ciągłych starań,
wierząc, że działalność artystyczna jest w stanie zmieniać świat,
chcąc poprzez sztukę polepszać życie jednostek i społeczeństw,
pamiętając o wielkich dokonaniach polskiej sceny,
skupieni na rzeczywistości, w której przyszło nam żyć,
łączymy się w pracy nad nowym teatrem i nową sztuką,
opartą na szczerej ekspresji i rzetelnym rzemiośle,
która ma służyć rozwojowi tak widzów jak i artystów,
tworzących jedną Rodzinę Ludzką.

§ 1 Powstanie Fundacji

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Teatr Alatyr zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Fundatora Jakuba Kasprzaka zwanego dalej Fundatorem, Obywatela Polskiego, o numerze PESEL 88071905477, legitymującego się dowodem osobistym o numerze AZD588504, zamieszkałego w Warszawie 01-164 przy ulicy Radziwie 7/81, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Ciesielską w kancelarii notarialnej w Warszawie 02-366 przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, w dniu 30.10.2015 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego, ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r, nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1.Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej granicami.
6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
7. Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
9. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji a także logo, pieczęci i innych znaków odróżniających ją od innych podmiotów.
10. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3 Cele Fundacji

1. Celem nadrzędnym Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie polskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem teatru wraz z jego społeczną misją, zakładającą budowanie wspólnotowości, stymulowanie rozwoju intelektualnego, edukację i estetyzację.
2. Pozostałymi celami Fundacji są:
a) Popieranie młodych twórców w artystycznych poszukiwaniach.
b) Inicjowanie, popieranie i upowszechnianie inicjatyw artystycznych, edukacyjnych, społecznych i sportowych. c) Rozpowszechnianie kultury w środowiskach osób zagrożonych społecznym wykluczeniem takich jak: niepełnosprawni, ubodzy, seniorzy, ofiary przemocy, mieszkańcy prowincji, bezrobotni, mniejszości narodowe, etniczne, seksualne i religijne.
d) Pielęgnowanie polskości i polskiej tożsamości narodowej.
e) Działania na rzecz rozwoju teatru w Polsce.
f) Pogłębienie świadomości kulturowej Polaków.
g) Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
h) Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.
i) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
j) Działalność na rzecz integracji i współpracy między społecznościami.

§ 4 Realizacja celów Fundacji

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz gospodarczej. 2. Na działalność odpłatną składają się: 
a) Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.
b) Organizację imprez artystycznych, kulturalnych, społecznych i sportowych.
c) Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.
d) Prowadzenie działalności informacyjnej i naukowej.
e) Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.
f) Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.
g) Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji. 3. Na działalność nieodpłatną składają się: 
a) Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.
b) Organizację imprez artystycznych, kulturalnych, społecznych i sportowych.
c) Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.
d) Prowadzenie działalności informacyjnej i naukowej.
e) Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.
f)Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.
g) Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 5 Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania:
a) Składniki majątkowe ruchome i nieruchome
b) wpływy z odpłatnej działalności statutowej, prowadzonej przez Fundację
c) wpływy z darowizn Fundatora oraz innych krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, datków, dotacji, subwencji oraz innych przysporzeń majątkowych, dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne
d) odsetki od lokat kapitałowych, depozytów bankowych, dochody z papierów wartościowych lub innych instrumentów e) finansowych oraz praw majątkowych
f) dochody ze zbiórek i imprez publicznych
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 6 Organy Fundacji

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, dla uzupełnienia jego składu pozostali członkowie Zarządu powołują nowego członka.
3. Członkowie zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Pełnienie funkcji członka Zarządu ustaje na skutek odwołania przez pozostałych członków Zarządu bądź z dniem złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub drugiego członka Zarządu.
6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
a) niepełnienia obowiązków przez członka Zarządu przez nieprzerwany okres dłuższy niż 60 dni;
b) dokonania przez członka Zarządu istotnego naruszenia prawa lub postanowień Statutu Fundacji;
c) działania przez członka Zarządu na szkodę Fundacji.
7. arząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
i) połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 7 Reprezentacja Fundacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składa każdy członek Zarządu jednoosobowo. 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
3. Zarząd może udzielić czasowego lub stałego pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji pracownikowi Fundacji.

§ 8 Zmiana Statutu Fundacji

1. W przypadku zaistnienia konieczności dopuszczalna jest zmiana statutu. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian pierwotnego celu Fundacji, może natomiast poszerzyć go o inne cele zbliżone w swym charakterze.

§ 9 Połączenie Fundacji z inna fundacją

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji. 3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd.

§ 11 Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.